Ni na zalogi

Hitri antigenski testi za samotestiranje SARS-CoV-2 20/1

39,00

Hitri antigenski testi za SARS-COV-2 Hotgen za bris iz sprednjega dela nosne votline,

 • Za samotestiranje,
 • Pakiranje: 20 testov (kompletov za samotestiranje) / pak

Test shranjujte pri temperaturi od 4 °C do 30 °C v zaprti originalni vrečki. Ne zamrzujte.
Pozorno preberite priložena navodila za uporabo.

OPOZORILO: Hitre antigenske teste za samotestiranje SARS-CoV-2 20/1 lahko kupijo samo pravne osebe!

Informacije o državni pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje…

Informacije o državni pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje preberite na uradnem listu Republike Slovenije 4283. ”Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), stran 13375.”, ki se uveljavlja kot je zapisano v četrtem delu začasnih ukrepov (ČETRTI DEL – https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4283/zakon-o-dodatnih-ukrepih-za-preprecevanje-sirjenja-omilitev-obvladovanje-okrevanje-in-odpravo-posledic-covid-19).

IZDELEK JE OPROŠČEN DDV!

Ni na zalogi

Hitri testi za samotestiranje – Hitri antigenski testi za samotestiranje SARS-CoV-2 20/1

Hitri antigenski testi za samotestiranje Covid Hotgen

Navodila za uporabo / postopek testiranja:

Pripravljalni postopek:

 1. Pred pričetkom izvajanja testiranja si temeljito umijte roke in jih osušite.
 2. Pred pričetkom testiranja si natančno preberite navodila za uporabo.

Postopek odvzema brisa:

 1. Odprite embalažo ter iz nje previdno vzemite vatirano palčko, tako da jo držite za ročaj. Z rokami se ne dotikajte mehke, tekstilne konice vatirane palčke.
 2. Previdno vstavite vatirano palčko 1,5 cm od roba nosnice, dokler ne začutite rahlega odpora. Palčico zavrtite z rahlim pritiskom 4-5 krat, najmanj 15 sekund.
 3. Postopek z isto vatirano palčko za jemanje brisa, ponovite v drugi nosnici.
 4. Odprite barvni pokrovček epruvete in vanjo potopite vatirano palčko po odvzemu vzorca, iz leve in desne votline. (Opisano v točki 2. in 3. (postopek odvzema brisa)
 5. Vatirano palčko pustite v epruveti najmanj 15 sekund, med tem pa jo nekajkrat zavrtite in jo s prsti trikrat stisnite.
 6. Vatirano palčko počasi izvelcite in medtem s prsti rahlo stiskajte epruveto.
 7. Zaprite epruveto z barvnim pokrovčkom. Prepričajte se, da se tesno prilega.
 8. Odprite vrečko, vzemite testno ploščico in jo položite na ravno, čisto površino.
 9. Odprite barvni pokrovček epruvete in z nežnim stiskanjem epruvete, dodajte 4 kapljice raztopine v vdolbino za vzoce testne ploščice
 10. Zaženite časovnik (ni priložen). Rezultat odčitajte po 15 minutah. Rezultat je po 30 minutah neveljaven.

Opozorilo: Po opravljenjem testiranju zavrzite vse uporabljene komponente testiranja v vrečko za smeti za nevarne odpadke. Vrečko zaprite in jo odnesite na odlagališče odpadkov.

Vse komponente testa so neprimerne za večkratno uporabo.

Po izvedbi testa si temeljito umijte roke in si jih razkužite s primernim razkužilom.

RAZLAGA REZULTATOV TESTA:

Pozitiven: Če se v 15 minutah pojavita dve barvni črti, ena barvna črta v kontrolnem območju (C) in ena barvna črta v testnem območju (T), je test veljaven in pozitiven. Pozor: Rezultat se oceni kot pozitiven, ne glede na to, kako rahlo je obarvana črta na testnem območju (T).

Negativen: Če se v 15 minutah v kontrolnem območju (C) pojavi barvna črta, v testnem območju (T) pa barvne črte ni, je test veljaven in negativen.

Neveljaven: Če se v 15 minutah v kontrolnem območju (C) barvna črta ne prikaže, je test neveljaven. Test ponovite z novo testno kaseto.

Shranjevanje:

Test shranjujte pri temperaturi od 4 °C do 30 °C v zaprti originalni vrečki. Ne zamrzujte.

Hitra navodila za uporabo v digitalni obliki najdete na naslendnji povezavi:https://drive.google.com/drive/folders/1pXuqmL2NdmlS2aAw1B6bUuuRQKokZQCH?usp=sharing

Oglejte si celotno ponudbo t.i. Proti Korona Produktov, kjer je prikazana celotna ponudba izdelkov, kot so Hitri antigenski testi, pregledne rokavice za enkratno uporabo, razkužila, razkužilniki,… Ponudbo si oglejte s pritiskom na naslednjo povezavo https://sanitel.si/kategorija/proti-korona-produkti/

CERTIFIKATI IN POTRDILA VSTREZNOSTI NA ZAHTEVO

Informacije o državni pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje…

Informacije o državni pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje preberite na uradnem listu Republike Slovenije 4283. ”Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), stran 13375.”, ki se uveljavlja kot je zapisano v četrtem delu začasnih ukrepov (ČETRTI DEL – https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4283/zakon-o-dodatnih-ukrepih-za-preprecevanje-sirjenja-omilitev-obvladovanje-okrevanje-in-odpravo-posledic-covid-19).

ČETRTI DEL

ZAČASNI UKREPI

1. Pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje

56. člen

(pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje)

(1) Upravičenec do pomoči za nakup testov HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: hitri testi), je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
(2) Upravičenec je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 eurov na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: delavec) in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati. Število zaposlenih se šteje na dan oddaje izjave iz prvega odstavka 57. člena tega zakona.
(3) Kot delavec iz prejšnjega odstavka se šteje tudi posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, samozaposleni, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/21 in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2, ter kmet, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, ter oseba, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.
(4) Ukrep iz tega člena velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Upravičenec lahko prejeta sredstva na podlagi tega člena uporabi izključno za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev.

57. člen

(izplačilo)

(1) Za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, da je upravičenec iz prejšnjega člena in da namenja sredstva za nakup hitrih testov za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 morajo samotestirati. V izjavi navede tudi število delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov.
(2) Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje do 15. februarja 2022. V primeru podaljšanja ukrepa v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, mora upravičenec predložiti izjavo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka.
(3) FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022. V primeru podaljšanja ukrepa v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave iz drugega stavka prejšnjega odstavka.

Več informacij o državni pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje si preberite na uradnem listu, do katerega dostopate s pritiskom na naslednjo povezavo https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4283/zakon-o-dodatnih-ukrepih-za-preprecevanje-sirjenja-omilitev-obvladovanje-okrevanje-in-odpravo-posledic-covid-19-zdupsop/#ČETRTI%C2%A0DEL
Hitri antigenski testi za samotestiranje SARS-CoV-2 so na voljo tudi v 5/1, 25/1 ali 20/1 izvedbi.
Naziv
E-pošta
Telefon
Poizvedba